Kvalitetssikring

Worthwhile IT tilbyder kvalitetssikring som en enkeltstående ydelse, foruden at kvalitetssikring naturligvis altid er integreret i alt, vi leverer.

Hos os kan du få den fulde kvalitetsikringspakke med rådgivning, planlægning og ledelse, udførelse af tests samt opfølgning ‑ eller blot delydelser som f.eks. test.

Worthwhile IT har altid fokus på kvalitet, når vi leverer ydelser til dig. Helt overordnet forstår vi det som god kvalitet, når vi lever op til dine forventninger eller måske endda overgår dem. Derfor starter vi altid med at forstå dine forventninger og behov i forhold til, hvordan vi bedst kan hjælpe med vores ydelser i dit firma.

Dine forventninger og behov munder ud i krav og specifikationer. Det er de krav og specifikationer, vi kvalitetssikrer på grundlag af.

Test indtager en central rolle, når Worthwhile IT kvalitetssikrer IT-systemer i forhold til krav og specifikationer. Vi anvender gennemprøvede metoder til at sikre den tekniske kvalitet både med hensyn til korrekt funktion og stabil drift.

Kvalitetssikring er også andet og mere end tests, f.eks. er sikring af, at et IT-system er vedligeholdesvenligt, baseret på en faglig ekspertvurdering og ikke på tests.

Kvalitetssikring af ekspertydelser som rådgivning, projektstyring eller konsulentassistance sker i forhold til vores fælles forståelse af kvalitet og de behov, forventninger og krav, der skal opfyldes.

Vi afstemmer løbende forventningerne med dig i forhold til de ydelser, vi leverer: Vi spørger, om du er tilfreds. Vi spørger os selv, om vi er tilfredse. Vi bruger vores erfaring til at tage højde for mulige uhensigtsmæssigheder, der kan opstå senere.

Den endelige kvalitetssikring af vores ydelser er, at DU er tilfreds.

Krav

Som kunde vil man altid have et antal konkrete krav og forventninger i forhold til en digitaliserings‑ og IT‑løsning, hvadenten man har besluttet et bestemt køb eller blot undersøger muligheder og priser.

Når du møder Worthwhile IT, tænker vi fra starten dine behov, idéer og krav, ind i en sammenhæng, der kan kvalitetssikres. På den måde kan vi fra starten indarbejde kvalitetssikring i de oplæg til løsninger, som vi præsenterer.

Når vi leverer et IT-system til dig, danner dine krav grundlag for ibrugtagningstesten (UAT, User Acceptance Test), der markerer overleveringen af IT‑systemet til dig.

Selvfølgeligheder

Nogle krav er så selvfølgelige, at de er uudtalte. Et eksempel er kravet om, at skærmtekst skal være læselig. Der kan næppe herske tvivl om, at tekst skal være læselig, men der kan opstå uenighed om, hvornår det er tilfældet!

Uudtalte selvfølgeligheder kan risikere at blive meget svære at håndtere, hvis de ikke bliver gjort konkrete.

I samarbejde med dig sikrer Worthwhile IT ud fra vores viden og erfaring, at det bliver konkretiseret, hvad du forventer både med hensyn til dine udtalte krav og dine uudtalte forventninger.

Når krav og forventninger er gjort konkrete, kan vi kontrollere, om de bliver opfyldt.

Eftertanker

Nye behov og forventninger kan opstå både, mens et IT-system bliver udviklet, og efter det er leveret. Der kan komme nye krav udefra, eller systemet kan ønskes udvidet. 

Worthwhile IT kender mange af de behov og krav, der typisk kan opstå. Vi gennemgår dem med dig og ser på, hvordan de kan håndteres. F.eks. kan man fokusere på de grundlæggende krav og afvise alle opståede behov til evt. senere implementation. Eller man kan være åben for at medtage opståede behov undervejs i projektet.

Worthwhile IT foretager løbende virkelighedschecks med dig, så vi har en fælles forståelse af krav og behov samt resultater af kvalitetssikring. 

Kvalitetssikring på alle niveauer

Worthwhile IT gennemfører kvalitetskontrol under et IT-projekt for at sikre, at kvaliteten er i top, og at det IT-system, der udvikles, matcher din virksomheds krav og behov.

Vi kvalitetssikrer med det mål, at dine forventninger bliver opfyldt eller overgået. Dette gør vi på 3 niveauer, både når vi sikrer vores egne ydelser og IT-systemer, og når vi udfører kvalitetssikring af andre systemer.

1. Målbar kvalitet

Dette er klassisk QA/kvalitetssikring inden for IT. Mange krav til IT-ydelser og -systemer kan kontrolleres ved tests og målinger (virker/virker ikke, større end/mindre end). Worthwhile IT anvender gennemprøvede metoder til at sikre at betingelser og tolerancer i forhold til specifikationer er opfyldte.

2. Udførelsesmæssig kvalitet

Mange krav til en ydelse kan ikke testes eller måles direkte, men skal kvalitetssikres ved at foretage en faglig vurdering: F.eks. om et IT-system fremadrettet vil være nemt at vedligeholde, eller om dokumentationen er fyldestgørende.

Den faglige vurdering skal holdes op mod dine forventninger og behov: Hvis du f.eks. forventer, at et IT-system kun skal dække et midlertidigt behov, så er det naturligt at slække på standarderne for vedligeholdbarhed, sammenlignet med et IT-system, der forventes at skulle eksistere i al forudseelig fremtid.

3. Oplevet kvalitet

Der er krav til IT-systemer, der udelukkende kan baseres på en fælles forståelse af dine forventninger. Dette er typisk krav til brugsoplevelsen: F.eks. krav om at en brugergrænseflade er logisk opbygget, eller at eventuelle fejlmeddelelser skal være gennemskuelige og hjælpe brugeren videre. Det kræver, at vi har en fælles forståelse af svar på spørgsmål som: Hvad er en logisk opbygget brugergrænseflade for dig og dine brugere? Hvad skal der til, for at en fejlmeddelse hjælper jer videre? Hvornår oplever du, at du får leveret god kvalitet?

Bløde ydelser som f.eks. rådgivning og konsulentbistand skal være af høj standard, og du skal føle dig godt hjulpet både på kort og langt sigt. Her taler vi igen om oplevelsen af kvalitet, der er nødt til at tage udgangspunkt i en gensidig forventningsafstemning ud fra en fælles forståelse af dine behov og forventninger.

Ved forventningsafstemningen bruger vi vores viden og erfaring til at give input til spørgsmål som: Hvad er godt nok? Hvad mangler der ofte i denne type projekt? Hvad vil der ske, når vi går ud af døren? Har vi efterladt den nødvenlige information, og har vi sat den rigtige retning til, at du selv kan komme videre? Er der skjulte ricisi?

Tekniske tests

På de mest grundlæggende niveauer sikrer tekniske tests, at IT-systemer fungerer forudsigeligt og stabilt. Disse tests kommer fra to kilder:
Dine krav til systemets egenskaber. F.eks. at klokkeslet skal kunne angives i lokal tid for et hvilket som helst sted på kloden.
Worthwhile ITs krav til teknisk forudsigelighed og stabilitet. F.eks. at værdier, der gemmes i en database, skal kunne hentes frem igen præcist og uden at være blevet ændret.

Løbende tekniske tests er en integreret del af udviklingen hos Worthwhile IT som vigtig en ingrediens i vores kvalitetssikring.

Tekniske tests udføres, dels manuelt og halv-automatisk af de enkelte udviklere, dels centralt og automatisk i miljøer, der ligner de endelige produktionsmiljøer så meget som muligt.

Under udvikling af et IT-system foretages tekniske tests altid af Worthwhile IT, medmindre udviklingen foretages af en 3.-part.

Vores filosofi er, at desto tidligere og tættere på de, der udvikler et system, en fejl eller uhensigtsmæssighed bliver opdaget, desto hurtigere og nemmere er den at rette. Fejl og uhensigtsmæssigheder, der opdages tidligt, giver også mulighed for at hindre, at fejl af samme type optræder gentagne gange.

Vi lægger derfor stor vægt på, at test af realistiske brugsscenarier starter allerede under udviklingen. På den måde iværksættes kvalitetssikringen af integration, sikkerhed, hastighed, stabilitet og leverbarhed allerede hos de enkelte udviklere. Når disse kvalitetskrav valideres endeligt i miljøer, der er specialiseret til det, er mange uhensigtsmæssigheder allerede opdaget og udbedret – og resultatet vil ofte blive bedre end, hvis disse aktiviteter var blevet udskudt.

Foruden kvalitetssikring af egen udvikling med tekniske tests kan Worthwhile IT også rådgive og yde teknisk assistance til at etablere infrastruktur og metoder vedrørende tekniske tests for andre udviklingsteams.

Klargøring til brugstests

Brugstesten sikrer, at når et IT-system sættes i drift, så lever det også op til kravene din virksomhed stiller.

Medmindre der er tale om et meget simpelt system, vil enkeltstående funktionaliteter løbende blive klar til brugstest. Derfor foretages brugstest af et IT-system altid på specifikke versioner, hvor det er tydeligt, hvad der er klart til at blive testet, og hvad der ikke er. 

En version af et IT-system, der brugstestes, indeholder ofte ændringer af tidligere testede komponenter, enten fordi disse er blevet korrigeret på grund af fejl og mangler – eller af hensyn til nye funktionaliteter.

Worthwhile IT sikrer, at det altid er klart, hvorfor en funktionalitet evt. skal testes igen, og at det er klart, hvilke ændringer og tilføjelser et IT-system har i forhold til tidligere versioner. Endelig giver Worthwhile IT en vurdering af hvilke særlige fokusområder, der vil være for et konkret forløb af brugstest. 

Brugstests og ibrugtagning

Brugstests er en vigtig del af den klassiske QA (Quality assurance), der måler et IT-system mod kravene fra dig. Det vil sige sikring af kvaliteten i forhold til de krav og behov, der er vigtige for din virksomhed, dine kunder og dine brugere.

Worthwhile IT tilstræber, at brugstesten giver så realistisk et billede som muligt af et IT-systems kvalitet, når det er i drift ude i din virksomhed. Det sikres bedst i samarbejde med din organisation og dine slutbrugere. Den ideelle sitaution er, at I kan fungere som rådgivere under brugstesten – og måske endda være med til at udføre den. Jeres involvering i brugstest sker naturligvis under hensyntagen til typen og omfanget af brugstest samt jeres ønsker og muligheder for at investere ressourcer i brugstest.

Inden brugstest påbegyndes udarbejder Worthwhile IT en testplan i samråd med dig, så vi er sikre på, at de udførte brugstest måler kvaliteten i forhold til de krav, du forventer honoreret.

Brugstest kan ses som forberedelse til ibrugtagningstesten, hvor det skal sikres, at et IT-system er klart til at blive taget i drift.

Ibrugtagningstesten (UAT, User Acceptance Test) kan opfattes som dels den sidste og endelige brugstest, dels sikring af, at alle krav til IT-systemet er opfyldt. Det vil sige både krav til funktionalitet foruden krav til f.eks. hastighed og sikkerhed (non-funktionelle krav) valideres ved den endelige overlevering af et IT-system til dig.

Dette er en overordnet beskrivelse af KVALITETSSIKRING, som det foregår med Worthwhile IT. KONTAKT OS for at høre nærmere om, hvordan vi kan hjælpe med kvalitetssikring hos DIG.

Vi kommer gerne forbi med en uforpligtigende præsentation af, hvordan Worthwhile IT kan hjælpe med hensyn til kvalitetssikring foruden også vores andre ydelser inden for digitalisering, software og IT: Rådgivning, Projekter og Konsulenter, Udvikling, IT- og Software-arkitektur og Sikkerhed.

Er din interesse blevet fanget?

Lad os tage en snak om mulighederne for at hjælpe i DIN forretning
Når det er vigtigt
WorthwhileIT.dk bruger cookies
Vi benytter cookies, der er nødvendige for websitets funktion. Desuden bruger vi cookies for at indsamle statistik om besøgendes brug af websitet.